Người trẻ cách gì mua nhà Sài Gòn - Kỳ 3: Cầm 200 triệu đã dám sắm