Người phụ nữ tử vong thương tâm do xe tải chèn qua người