Người phụ nữ khoảng 30 tuổi bỏ rơi bé trại tại nhà nghỉ