Người phụ nữ chết cháy cạnh xe máy, bụng bị quấn vòng sắt