Người nhái khẳng định có bom dưới chân cầu Long Biên

12/0,621