Người nhà cán bộ 'ẩn mình' vào hộ cận nghèo để hưởng chế độ