Người ngoài hành tinh có thể phải bắt sao để tồn tại?

22/0,837