Người Nga gửi đường, sữa, thịt hộp... cho Việt Nam