Người đề xuất giảm ký tự bảng chữ cái từ 38 xuống 31 chữ chính thức lên tiếng