Người dân Sài Gòn mang dao kiếm, mã tấu đi đổi lấy quà Tết