Người đàn ông tự thiêu trước trụ sở Ban Tiếp công dân TƯ đã tử vong

21/0,707