Người đàn ông lái ô tô tông vào thành cầu rồi nhảy sông tự tử