Người đàn ông đầu tiên bắt rắn độc nhả ra... vàng 9999 ở Việt Nam