Người dân ở Huế bắt được lươn màu vàng 'lạ', trả giá tiền triệu