Người dân Lạng Sơn bắt sống trăn khổng lồ nuốt dê trên núi

14/0,350