Người dân chạy sóng thần trong đêm ở Chile

15/0,686