Người dân bức xúc vì giá ngói, tôn tăng cao sau bão số 12