Người dân bất an về sức khỏe sau vụ hàng trăm ha dứa bị thối bất thường

16/1,449