Người dân bàn giao một cá thể Voọc chà vá chân nâu quý hiếm