Người đâm Trưởng phòng Tư pháp có tiền sử tâm thần