Người cổ đại thay đổi vận mệnh và số phận như thế nào?