Ngựa thồ C-17 chở theo những gì đến Việt Nam cho TT Trump?