Ngư dân Quảng Trị kể chuyện 'hốt trọn' mẻ cá bè 160 tấn