Ngư dân Hà Tĩnh trúng mùa ruốc, thu tiền triệu mỗi ngày