Ngôi đền lạ cúng sữa cho chuột, hại chuột phải đền vàng