Ngồi ăn xin từ sáng tới trưa, bà lão kiếm hơn 2 triệu đồng