Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ ra 3 kịch bản đối với tình hình Triều Tiên