Nghi vấn dự báo bão chưa chính xác: Những lời mâu thuẫn