'Nghị quyết Trung ương 6 chưa nói đến vấn đề sáp nhập tỉnh'