Nghi phạm chém lìa đầu người liệu có thoát án tử nhờ nghi vấn tâm thần?