Nghi ngờ vợ có nhân tình, chồng cắm điện giết vợ khi đang ngủ