Ngày làm việc, Tòa án Hải Phòng nghỉ phép tập thể đi du lịch nước ngoài