Ngang nhiên bắt cóc trai đẹp 'giữa đường giữa chợ', 3 cô gái nhận kết cục 'thảm'