Ngã từ tầng 17 xuống đất, bé 2 tuổi đứng lên đi lại bình thường

12/0,796