'Nếu tiếp tục dạy và học tiếng Anh như hiện nay thì rất tai hại'