'Nếu lấy Đặng Thu Thảo làm chuẩn mực thì 2 chữ hoa hậu mất giá trị'