Nếu cải tiến chữ Quốc ngữ, tất cả tài liệu hiện nay sẽ trở thành văn bản cổ