"Nên dùng 12.000 tỷ đào tạo 9.000 tiến sĩ để tăng lương giáo viên"