Nam thanh niên giả nhà sư, vào nhà dân bán nhang rồi trộm điện thoại