Nam sinh bị thương khi bị bạn học đóng cửa dọa ma, gia đình muốn chuyển trường