Mường Thanh bắn pháo hoa rực trời, cơ quan chức năng "không biết"