Muôn vàn tư thế ngủ của các bác sỹ trên thế giới cho thấy mặt trái ngành Y cần được công nhận