Muốn nghỉ việc, giáo viên phải 'đền' 12 tháng lương cho nhà trường?