Mưa lớn vẫn trút xuống các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên