Mưa lớn chưa ngớt, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển

12/0,990