Một số lãnh đạo muốn có thêm 'vợ bé' để quản lý tài sản tham nhũng