Một nửa nạn nhân xả súng nhà thờ Texas là trẻ em

13/0,689