'Một mình ông Lương không thể sửa hết 330 bài thi'