Môi trường tại khu vực vỡ đập thủy điện ở Lào đứng trước nguy cơ ô nhiễm