"Mỗi tháng dư 1 triệu đồng, khi nào mới mua được nhà?"